HomeOver onsContact

Zoeken:

Producten
start > Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Wijnhuis Vaessen

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Roermond onder nummer: 11/2007


Artikel 1.          Algemeen

1.1      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten waarbij Wijnhuis Vaessen (inschrijfnummer handelsregister KvK: 17201858) als wederpartij of leverancier optreedt. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de tussen Wijnhuis Vaessen en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst(en). Afwijkingen van de algemene voorwaarden van Wijnhuis Vaessen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen.

1.2      Wijnhuis Vaessen levert geen wijnproducten aan personen die jonger zijn dan 18 jaar. Door deze producten te bestellen, verklaart de wederpartij dat hij ten minste de leeftijd van 18 jaar heeft.  

 

Artikel 2.          Totstandkoming overeenkomst(en)

2.1      Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, hebben - tenzij anders aangegeven - een geldigheidsduur van dertig (30) dagen en gelden zolang de voorraad strekt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan desondanks door Wijnhuis Vaessen worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order, mits dit geschiedt binnen twaalf (12) dagen.

2.2      Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

2.3      Tussen Wijnhuis Vaessen en de wederpartij komt pas een overeenkomst tot stand nadat Wijnhuis Vaessen de opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel indien Wijnhuis Vaessen aan de uitvoering van de overeenkomst is begonnen.

2.4      Wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst moeten schriftelijk worden overeengekomen. Het ontbreken daarvan staat er echter niet aan in de weg dat Wijnhuis Vaessen extra gemaakte kosten in rekening brengt bij de wederpartij.

2.5      Indien als gevolg van een bestelling via Internet of enig ander communicatiemiddel onjuiste bestellingen worden geplaatst of vertraging in de levering van de producten ontstaat, dan is Wijnhuis Vaessen daarvoor niet aansprakelijk.

 

Artikel 3.          Prijzen

3.1      Alle prijsopgaven en de prijzen die door Wijnhuis Vaessen in rekening worden gebracht, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3.2      Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn bij de prijs geen vervoerskosten, verzekeringskosten, heffingen en tarieven anders dan BTW inbegrepen.

3.3      Wijnhuis Vaessen is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien zich na het sluiten van de overeenkomst een wijziging in één der prijsbepalende factoren voordoet. Wijnhuis Vaessen zal de wederpartij daarover altijd informeren.

3.4      Indien de wederpartij een consument is, is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien Wijnhuis Vaessen binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst gebruik maakt van het in het vorige lid vermelde recht de prijs te verhogen. De wederpartij dient binnen vijf werkdagen na bedoelde prijsverhoging van het recht op ontbinding gebruik te maken. Na voornoemde termijn vervalt dit recht.

 

Artikel 4.          Betalingscondities

4.1      Betaling dient door de wederpartij te geschieden op een door Wijnhuis Vaessen aan te geven wijze binnen de door Wijnhuis Vaessen aangegeven termijn, en bij gebreke daarvan binnen tien dagen na factuurdatum.

4.2      De wederpartij is niet bevoegd tot verrekening, korting en/of opschorting van haar verplichtingen. Reclames schorten de betalingstermijn uitdrukkelijk niet op.

4.3      Na het verstrijken van de betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. De wederpartij is vanaf de vervaldag een rente verschuldigd gelijk aan de alsdan in Nederland geldende wettelijke rente, vermeerderd met een opslag van zeven procentpunten alsmede een volledige vergoeding van de door Wijnhuis Vaessen gemaakte kosten om haar vordering te incasseren, met een minimum van 15% van het verschuldigd bedrag.

4.4      De wederpartij is te allen tijde verplicht aan Wijnhuis Vaessen op eerste verzoek, naar het oordeel van Wijnhuis Vaessen genoegzame zekerheid te verstrekken voor de nakoming van al haar verplichtingen. Te denken valt hierbij aan een bankgarantie of verpanding van goederen.

4.5      Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten, rente en kosten daaronder begrepen, zelfs al verklaart de wederpartij te dien aanzien anders.

4.6      Betalingen vinden plaats in Euro’s, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.7      Betaling kan geschieden per vooruitbetaling of bij ontvangst (rembours). Indien de wederpartij met enige betaling in gebreke is, is Wijnhuis Vaessen gerechtigd de uitvoering van de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

 

Artikel 5.          Levertijd, levering en risico

5.1      De in de aanbieding en/of opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn dient nimmer te worden beschouwd als fatale termijn, ook niet indien deze door de wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet-tijdige levering is Wijnhuis Vaessen dan ook eerst na een schriftelijke ingebrekestelling in verzuim.

5.2      De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:

-          er sprake is van vertraging in de aanvoer en/of verzending en/of van enige andere omstandigheid die de uitvoering tijdelijk verhindert, ongeacht of dit Wijnhuis Vaessen kan worden toegerekend;

-          de wederpartij in één of meer verplichtingen jegens Wijnhuis Vaessen tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daarin tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;

-          de wederpartij Wijnhuis Vaessen niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens ter beschikking te stellen.

5.3      Aflevering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de producten door Wijnhuis Vaessen ter beschikking van de wederpartij zijn gesteld. Indien de wederpartij de producten niet afneemt, worden zij opgeslagen voor zijn rekening en risico of door Wijnhuis Vaessen verkocht.

5.4      Alle producten worden – tenzij schriftelijk anders is overeengekomen – voor rekening en risico van de wederpartij vervoerd, ook indien de zending vrachtvrij geschiedt.

5.5      Als de wederpartij een consument is en de producten bij de wederpartij worden geleverd, dan komen de risico’s van het product - in afwijking van artikel 5.4 - pas voor rekening en risico van de wederpartij als de producten bij de wederpartij worden geleverd.

5.6      Indien Wijnhuis Vaessen op verzoek van de wederpartij voor verzending van de producten zorgdraagt, staan tijdstip, wijze van verzending en verzendroute ter keuze van Wijnhuis Vaessen.

5.7      Een transportverzekering wordt door Wijnhuis Vaessen slechts afgesloten op uitdrukkelijk verzoek van de wederpartij; alle daarmee samenhangende kosten zijn voor rekening van de wederpartij.

5.8      Deelleveringen zijn toegestaan.

5.9      Levering vindt plaats op het laatst door de wederpartij aan Wijnhuis Vaessen schriftelijk bekend gemaakte adres.

 

Artikel 6.          Eigendomsvoorbehoud

6.1      Alle door Wijnhuis Vaessen geleverde producten blijven volledig eigendom van Wijnhuis Vaessen totdat de wederpartij integraal heeft voldaan aan al haar verplichtingen (hoofdsom, rente en kosten) jegens Wijnhuis Vaessen ter zake van alle door Wijnhuis Vaessen krachtens enige overeenkomst geleverde producten en nog te leveren producten, ten behoeve van de wederpartij verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.

6.2      Zolang de wederpartij niet volledig aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is het de wederpartij niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Wijnhuis Vaessen de producten te vervreemden, ge- of verbruiken, en/of beperkte rechten te vestigen.

 

Artikel 7.          Inspectie en reclame

7.1      De wederpartij is verplicht direct na aflevering van de producten door Wijnhuis Vaessen, te controleren of Wijnhuis Vaessen aan al haar verplichtingen heeft voldaan. Wanneer Wijnhuis Vaessen niet conform de overeenkomst heeft gepresteerd, is de wederpartij verplicht Wijnhuis Vaessen uiterlijk binnen 7 dagen na levering van de producten daarover schriftelijk te berichten en expliciet aan te geven op welke punten Wijnhuis Vaessen tekort zou zijn geschoten. De wederpartij gaat pas over tot retourzending van de producten nadat Wijnhuis Vaessen daartoe opdracht heeft gegeven.

7.2      In afwijking van artikel 7.1 is de wederpartij verplicht een breuk van geleverde flessen tijdens transport binnen 48 uur na levering van de producten aan Wijnhuis Vaessen te berichten.

7.3      Indien reclame niet plaatsvindt binnen de in artikel 7.1 en 7.2 genoemde termijn, verliest de wederpartij elke aanspraak terzake van de gebreken.

7.4      Wijnhuis Vaessen draagt bij inachtneming van artikel 7.1 en 7.2 de kosten van een herstelzending indien blijkt dat de geleverde producten niet overeenkomen met de bestelde producten.

7.5      Geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven (oogst)jaar, kwaliteit, smaak, prestaties, maten, gewichten, getallen, kleuren, e.d., gelden niet als tekortkoming, althans zullen voor de wederpartij geen grond kunnen vormen voor het vragen van schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

7.6      Voor zover Wijnhuis Vaessen toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, is zowel de wederpartij als ook Wijnhuis Vaessen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, de producten te ruilen, dan wel een korting op de prijs te geven.

 

Artikel 8.          Koop op afstand

8.1      Bij consumentenkoop op afstand, zoals bijvoorbeeld via internet, is de wederpartij gerechtigd de producten binnen zeven werkdagen na de ontvangst van het product te retourneren. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien de verpakking, het product en de inhoud van het product origineel en onbeschadigd zijn.

8.2      De kosten van retourzendingen komen voor rekening van de wederpartij.

8.3      Wijnhuis Vaessen zal na ontvangst van de producten met inachtneming van de artikelen 8.1 en 8.2 voor retourbetaling binnen 30 dagen zorgdragen op de door de wederpartij aangegeven bankrekening.

 

Artikel 9.          Aansprakelijkheid

9.1      Wijnhuis Vaessen is niet aansprakelijk voor enige - directe of indirecte -, schade aan goederen of personen van de wederpartij en/of enige derde, terzake door haar geleverde producten en/of diensten, in opdracht verrichte werkzaamheden, alsmede door Wijnhuis Vaessen eventueel gegeven adviezen, behoudens voor zover er sprake is van opzet of grove schuld van leidinggevenden van Wijnhuis Vaessen.

9.2      Voorzover het in artikel 9.1 bepaalde door een rechter of anderszins onverbindend of niet toepasselijk wordt verklaard, is de aansprakelijkheid van Wijnhuis Vaessen beperkt tot de hoogte van het bedrag dat in de concrete situatie wordt uitgekeerd op basis van een eventueel afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. Het te betalen eigen risico van de betreffende verzekering zal door Wijnhuis Vaessen zelf worden betaald.

9.3      De aansprakelijkheid van Wijnhuis Vaessen is, voor zover in rechte komt vast te staan dat zij aansprakelijk is, in alle gevallen beperkt tot de hoogte van de door haar gefactureerde bedragen ten aanzien van de incidentele transactie.

9.4      Wijnhuis Vaessen is niet aansprakelijk voor de door haar ingeschakelde derden.

 

Artikel 10.          Niet-toerekenbare tekortkoming/overmacht

10.1   Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tussen de wederpartij en Wijnhuis Vaessen kan aan Wijnhuis Vaessen niet worden toegerekend indien Wijnhuis Vaessen geen schuld heeft aan de tekortkoming en deze noch krachtens de wet, noch krachtens verkeersopvattingen voor haar rekening komt. Wijnhuis Vaessen is noch jegens wederpartij, noch jegens derden aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade die wordt geleden als gevolg van niet-toerekenbare tekortkoming van Wijnhuis Vaessen.

10.2   Van een niet-toerekenbare tekortkoming in de zin van artikel 10.1 is sprake in de navolgende, niet-limitatief opgesomde gevallen: beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, brand, epidemieën, mobilisatie, oorlog, revolutie, stakingen, onlusten, inbeslagneming, onderbreking der productie, natuurrampen waaronder expliciet begrepen een overstroming c.q. hoogwater op het productiebedrijf, stremmingen van vervoer, geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van leveranciers, en iedere andere omstandigheid die niet krachtens de wet, rechtshandelingen of in het verkeer geldende opvatting voor rekening van Wijnhuis Vaessen komt zoals door Wijnhuis Vaessen niet voorzienbare of buiten haar macht liggende omstandigheden.

 

Artikel 11.          Niet-nakoming, opschorting en ontbinding overeenkomst

11.1   Wijnhuis Vaessen is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering ervan op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten op nakoming en/of schadevergoeding, in de gevallen genoemd in deze algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden.

11.2   Het in het eerste lid bepaalde vindt eveneens toepassing indien:

-          de wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;

-          de wederpartij (voorlopig) surséance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet;

-          faillissement van de wederpartij wordt aangevraagd;

-          de schuldsaneringsregeling voorlopig en/of definitief wordt uitgesproken;

-          onder de wederpartij een substantieel beslag wordt gelegd;

-          de wederpartij in betalingsmoeilijkheden komt;

-          het bedrijf van de wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd;

-          een onderhands akkoord wordt aangeboden.

11.3   Iedere vordering op de wederpartij is, voor wat betreft de in art. 11.1 en 11.2 genoemde gevallen, direct opeisbaar, zonder dat Wijnhuis Vaessen tot schadevergoeding is gehouden.

11.4   Het in het artikel 11.1 bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien de wederpartij, na daartoe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van Wijnhuis Vaessen passende zekerheid heeft gesteld.

11.5   Indien de wederpartij gedurende meer dan veertien dagen in gebreke blijft met betaling en/of afname is Wijnhuis Vaessen zonder nadere aankondiging gerechtigd de verkochte producten weer te verkopen, in welk geval de gedane aanbetaling aan Wijnhuis Vaessen vervalt als vergoeding voor de door haar geleden schade, behoudens door de wederpartij te leveren tegenbewijs, dat deze schade minder is.

 

Artikel 12.       Partiële nietigheid

12.1   Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met de wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand.
In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

 

Artikel 13.       Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1   Op alle overeenkomsten tussen Wijnhuis Vaessen en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

13.2   Alle geschillen die ontstaan tussen partijen, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Roermond.

Winkelwagen
Aanmelden

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Social Media

Like:

Wijnhuis Vaessen:

Nieuwsbrief

Betaalmogelijkheden: